fbpx

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van LPR Services
(Event Agency) met maatschappelijke zetel te Erembodegem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE.

  1. De Klant sluit een overeenkomst met LPR Services in het kader van de specifieke dienstverlening omschreven in de offerte. Elke overeenkomst met LPR Services valt onder deze algemene voorwaarden, evenals, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden gebonden aan elke specifieke prestatie, en dit ter aanvulling van de huidige voorwaarden.

 

  1. LPR Services zal de dienstverlening uitvoeren conform aan de beste standaarden van het beroep, met dien verstande dat de overeenkomst met LPR Services een middelenverbintenis betreft.

 

  1. De Klant zal met LPR Services samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Ten dien einde zal de Klant, zonder wachttermijn, elke verduidelijking, verklaring en documentatie nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening leveren en zal de Klant steeds antwoorden op de eventuele vragen van LPR Services.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.


Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 

Elke wijziging van de dienstverlening van LPR Services zoals omschreven in de offerte zal vooraf aangevraagd moeten worden door de Klant en expliciet goedgekeurd worden door LPR Services.

 

Artikel 3 – Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte.
Alle prijzen vermeld in de offerte en/of lastenboek zijn exclusief BTW. LPR Services is niet Btw-plichtig en rekent dus geen BTW op factuur. De facturen worden aangeleverd door LPR Services onder papier formaat en/of onder elektronisch formaat.

 

In geval van volledige organisatie van het huwelijk wordt het totale bedrag zoals overeengekomen in de offerte wordt steeds opgesplitst in maximum 4 deelfacturen. De eerste factuur is betaalbaar na aanvaarding van de offerte (max 30 kalenderdagen na aanvaarding) en is ten bedrage van 30{7b40eb8e2da7ebc0a36d38e860f5a83c7767c00f862a10e612ba9c0e5d11ab5b} van het in de offerte afgesproken bedrag. Een twee weken voor de huwelijksdag dienen de resterende bedragen volledig worden afbetaald. Bij niet betaling van het saldo op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op dit bedrag een interest verschuldigd zijn met een rente gelijk aan de wettelijke interestvoet. Op dit bedrag is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15{7b40eb8e2da7ebc0a36d38e860f5a83c7767c00f862a10e612ba9c0e5d11ab5b}.

 

Betaalde bedragen komen overeen met reeds geleverde diensten en prestaties LPR Services en zijn dientengevolge ook verworven na betaling.

 

Bij niet-betaling door de Klant behoudt de LPR Services zich eveneens het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten. Tevens behoudt LPR Services zich het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

 

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

 

Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de Klant en waarbij de Klant LPR Services niet vooraf heeft verwittigd, behoudt LPR Services zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15{7b40eb8e2da7ebc0a36d38e860f5a83c7767c00f862a10e612ba9c0e5d11ab5b}. Veranderingen of afwijkingen worden schriftelijk bevestigd door beide partijen.

 

Zowel de Klant als LPR Services hebben steeds het recht om de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren bij aangetekende brief en ten minste vijftien dagen voor het in werking treden van de opzegging. Verwijzend naar artikel 3, blijven alle reeds gefactureerde en/of betaalde voorschotten op het moment van opzegging verworven.

 

Bij opzegging/annulering door dient ook steeds een schadevergoeding ten belope van 50 {7b40eb8e2da7ebc0a36d38e860f5a83c7767c00f862a10e612ba9c0e5d11ab5b} van het totale bedrag zoals overeengekomen op de offerte, betaald te worden aan LPR Services indien dit nog niet als voorschot gefactureerd en/of vereffend is.

  • Reserveringen die ten minste 6 maanden voor het evenement worden geannuleerd, kunnen tot 40% worden terugbetaald.
  • Reserveringen die ten minste 3 maanden voor het evenement worden geannuleerd, kunnen tot 20% worden terugbetaald.
  • Reserveringen die ten minste 1 maand voor het evenement worden geannuleerd, worden niet meer terugbetaald.

Opgelet: Overeenkomsten met derden.
In overeenkomsten met derden is LPR Services enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van LPR Services, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de Klant.

In het geval waarin LPR Services gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de Klant. Op geen enkel moment LPR Services aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de Klant en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij LPR Services heeft bemiddeld.

LPR Services heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Het gebruik van huwelijksbeelden voor publicitaire doeleinden:
De klant of de Opdrachtgever geeft, met aanvaarding van de offerte, de toestemming aan LPR Services tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van LPR Services.

Dag van het evenement of tijdens de organisatie:
De Klant blijft onze contactpersoon tijdens de organisatie. Indien de Klant wenst een familielid of een andere aangewezen persoon bijgetrokken wordt, dient dit vanaf het begin worden aangegeven en opgenomen worden in de offerte. Wij nemen geen aanbevelingen aan van familieleden of naasten op de dag van het evenement.

Beroepsgeheim en cookies:
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

LPR Services zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de gegevens hem verstrekt door de Klant in overeenstemming met het Belgisch recht, specifiek verwijzend naar de desbetreffende bepalingen in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

 

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.


Artikel 8 – Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

In het geval van periodes zoals de coronatijden zijn wij flexibel om éénmalig de datum van het huwelijk of event te verplaatsen naar een alternatieve datum zonder bijkomende kosten. We dienen samen met de Klant  een nieuwe gemeenschappelijke potentiele datum vast te leggen. De Klant mag dit niet zonder overleg overwegen.

 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Geschillen tussen LPR Services en de Klant zullen in eerste instantie  onderling opgelost worden
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing